Rada Nadzorcza
Spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Wieluniu przy ulicy Traugutta 53
zaprasza
do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Spółki
za rok obrotowy 2018

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem,
o
tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe
oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową,
jak
też wynik finansowy Spółki.


I. Warunki badania sprawozdania finansowego:

1.     Badaniu metodą pełną podlegać będą następujące obszary działalności Spółki:
a) przychody i  koszty działalności operacyjnej.
b) pozostałe przychody i koszty operacyjne.
c) koszty i przychody finansowe,
d) zyski i straty nadzwyczajne,
e) rezerwy i odpisy aktualizacyjne,
f) umowy różnego rodzaju pośrednictwa.


2) Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
3) Biegły rewident może być zobowiązany  do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4) Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
5) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania,

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń sp. z o.o. , ul. Traugutta 53, 98-300 Wieluń lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PKS Wieluń sp. z o.o.  za rok obrotowy 2018” Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2018 r.


II. Oferta winna zawierać:

1)    Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

2)    Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3)    Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania (w tym badanie metodą pełna  ww obszarów działalności Spółki).

4)    Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

5)    Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego

6)    Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.III. Kryteriami oceny ofert będą: cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego w tym branży transportowej oraz termin zakończenia badania.

IV Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi w terminie 14 dni, od dnia upływu terminu do składania ofert w siedzibie Spółki.

   V. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną

Kontakt: Agnieszka Dera  – Główny księgowy

\tel.043 843 31 41. e-mail: adera@pks-wielun.pl

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.